“บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility - CSR)
 
(Mini-MP3-Player v2.2 (c) Ute Jacobi - unregistered version - Only Free for NonCommercial Website)
บทสัมภาษณ์ (ภาคใต้)
สำหรับภาคอื่นๆกรุณาเลือกที่ด้านบน

Image   คุณอุลิญา ชุมเกษียร : ชุมพร Image   คุณสมจินต์  พิณวานิช : ระนอง

Image   คุณเอกรัต ทิพย์วงศ์ : สุราษฏร์ธานี Image   คุณอมรา  ชนะประสิทธิ์ : นครศรีธรรมราช

Image   คุณวราคม ชูแสง : พัทลุง Image   คุณประสิทธิ์  สุวรรณสุนทร : สงขลา

Image   คุณพรมมาศ   แสงพันธ์งาม : สตูล Image   คุณรัตนา  ชายภักตร์ : ตรัง

Image   คุณกุลฤทัย   เชียรวิชัย : ตรัง Image   คุณใจเนตร  ธรรมรักษ์ : ตรัง

Image   พต.เจ๊ะห้าสัน ยะลา : กระบี่ Image   คุณมณทิพย์  มโนการ : พังงา

 

 

www.csrcampus.com
CSR CAMPUS